NJOFTIM:
duke filluar nga data 09.11.2019 ne faqen zyrtare te ZVA Tirane jane publikuar listat e kandidateve fitues per ushtrimin e praktikes profesionale per vitin shkollor 2019-2020.
 
Sipas ketij njoftimi te gjithe aplikantet e shpallur fitues duhet te ishin paraqitur prane ZVA Tirane per te terhequr formularin e pranimit dhe per tu paraqitur ne shkollat e caktuara per fillimin e prakrtikes profesionale.
 
Per te gjithe ata kandidate qe nuk jane paraqitur per te terhequr formularin e pranimit, duam tju noftojme se nese nuk do te parqiteni deri diten e merkure date 13.11.2019, ora 16.30 per te terhequr formularin e pranimit prane ZVA Tirane ku jeni keni aplikuar me dosjen tuaj atehere nga jone do te procedohet me heqjen e emrit tuaj nga listat fituese dhe per vendet qe do te krijohen do te njoftohen kandidatet e tjere ne rendin zbrites sipas renditjes se notes mesatare.

 

URDHER PER PERZGJEDHJEN E KANDIDATEVE

URDHER MASR PER NUMRIN E PRAKTIKANTEVE

LISTA E KANDIDATEVE FITUES : SIPAS KRITERIT 4 TE URDHERIT - SIPAS KRITERIT 5 TE URDHERIT (DERI TE NUMRI 190 ME NGJYRE TE VERDHE)

LISTA E KANDIDATEVE TE SKUALIFIKUAR

Sqarim :

Ne ZVA Tirane jane dorezuar brenda dates 15.09.2019 qe ka qene dhe afati i fundit zyrtar, 476 dosje per praktik profesionale kurse numri i kuotave te miratura eshte 339.

Theksojme se kandidatet qe nuk jane perzgjedhur per kryerjen e praktikes profesionale kete vit shkollor do te kene perparesi per vitin tjeter 2020-2021 sipas pikes 6 te Nenit 16, Urdherit Nr.336 date 14.07.2011.

Diten e hene date 11.11.2019 te gjithe kandidatet fitues duhet te paraqiten prane zyrave te ZVA Tirane me fotokopjen e kartes se identitetit dhe diten e Marte date 12.11.2019 prane shkollave te percaktuara per te kryer praktiken profesioanle.

Suksese dhe faleminderit !