NJOFTIM

 

Subjektet që kryejnë praktikën profesionale:

 

1. Kanë të drejtën për të zhvilluar praktikën profesionale personi, që ka fituar diplomën universitare në fushën e mësuesisë sipas ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 10 171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

 

Aplikimi për zhvillimin e praktikës profesionale për vitin shkollor 2020-2021

 

Afati për dorëzimit të dokumentacionit  është nga data 01.09.2020-15.09.2020

Për shkak të situates së kushtëzuar shëndetsore prej COVID-19 jeni të lutur që dokumentacionin ta dorëzoni në rrugë postare në adresen : Zyra Vendore Arsimore Tiranë , Rruga “Jeronim De Rada” .

 

 

 

Dukumentacioni që kerkohet:

 

1.Kërkesë për zhvillimin e praktikës profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit sipas shtojcës 5-të  Urdhërit Nr .336 datë 14.07.2011 

 

2. CV e praktikantit; 

 

3. Fotokopje e noterizuar e dokumentit të identifikimit; 

 

4. Fotokopje e noterizuar e diplomave  Bachelor dhe Master  me lista notash;

 

“Në mungesë të pajisjes me diplomë të ciklit të dytëtë studimeve, kandidati për praktikant duhet të pajiset nga Universiteti përkatës me një vërtetim ku të specifikohet që ai/ajo:                      

-ka shlyer të gjitha detyrimet për përfundimin e ciklit të dytë të studimeve në edukim.(si dhe njohjen e gjuhës së huaj,në bazë të testimeve të njohura ndërkombëtare dhe në nivelin e specifikuar në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi);-emërtesa e plotë dhe lloji i programit të ciklit të dytë të përfunduar

 

a-viti i përfundimit

b-numri i matrikullimit

c-data e diplomimit 

 

5.Vertetim vendbanimi;

 

6. Raporti mjeko- ligjor nga qëndra shëndetsore e njësisë së banimit;

 

7. Vërtetim nga prokuroria që nuk është në ndjekje penale;

 

8.Çertifikatë familjare (për të gjithë ata kandidatë që janë të martuar/me fëmijë);

 

Ø Në mungesë të një dokumentacioni të sipercituar ,çon në skualifikimin e dosjes!

 

 

Kandidatet të cilët janë diplomuar pas datës 12 Janar 2011 dhe pas diplomimit kanë punuar në një institucion publik/privat  do të pranohen për t’u  regjistruar në provimin e shtetit nëse e kanë të dokumentuar një vit pune në librezen e punës.

 

Dokumentat që kërkohen për kandidatet  që regjistrohen për herë të parë në provim shteti “për profesionet e rregulluar të mësuesit” duhet të dorzojnë:

 

1-CV e  kandidatit.

 

2-Fotokopje e noterizuar e dokumentit të identifikimit.

 

3-Fotokopje e noterizuar të diplomave Bachelor dhe Master, bashkëlidhur me     listat e notave .

 

4-Librezë pune e noterizuar ose vertetim të çertifikatës së praktikës profesionale.

5-Vërtetim nga prokuroria që nuk është në ndjekje penale.

6-Vërtetim vendbanimi.

7-Vlerësim pune nga punëdhënesi.

 

Kandidatet të cilët  janë quajtur mbetës në sezonet e provimit të shtetit dhe do të regjistrohen përseri, duhet të sjellin dokumentat si më poshtë.

1-Fotokopje të diplomave Bachelor dhe Master.

2-Fotokopje të kartes së Identitetit.

3-Fotokopje e noterizuar të librezes së punës ose të çertifikatës së Praktikes     Profesionale .

 

 

Procedurat për regjistrim për provim shteti “Licenca” kryhen pranë zyres Nr.2