Në zbatim të ligjit 69/2012 i ndryshuar “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë ,mbështetur në Urdhërin Nr .336 datë 14.07.2011 “Për organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesinin e rregulluar të mësuesit” referuar shkreses së MASR-së me Nr 4814 prot datë 11.09.2020”Për zhvillimin e praktikës profesionale në profesionin e rregulluar të mësuesit për vitin mësimor 2020-2021 bashkëlidhur do të gjeni datat për vlerësimin e portofolit të praktikanteve sipas profileve .

Praktikantet duhet të paraqiten në ambjentet e shkollës 9- vjeçare “Kosova” sipas tabelës në oraret e përcaktuara.

Dokumentacioni që praktikantet duhet detyrimisht  të kenë në komisionin e vlerësimit janë:

1-Karta e Identitetit

2- Fotokopje të diplomave bachelor dhe master (vetem fotokopje)

3-Në mungese të diplomes master ,kandidati/ja duhet të pajiset me një vërtetim nga sekretaria e fakultetit përkatës të vitit aktual ku të citohet :

*Data e diplomimit

*Numri i matrikullimit

* Të theksohet në vërtetim se kandidati/ja ka shlyer të gjitha detyrimet ndaj fakultetit.

4-Portofoli i praktikantit sipas Nenit 19 të rregullores së praktikes profesionale.

 

PROFILET

DATA-ORA

1.Arsim Fillor

 

    2.Arsim Special    

                  

3.Shkenca Sociale

1. Dt.28.06.2021 ora  8:30- 11:15

 

2. Dt 28.06.2021 ora  11:30- 12:45

 

3.Dt 28.06.2021 ora   13:00-13:40

1.Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

 

2. Gjuhë Turke

 

3.Gjuhë Angleze

1.Dt. 29.06.2021 ora 8:30-12:50

 

2.Dt.29.06.2021 ora 13:00-13:15

 

3.Dt 29.06.2021 ora 13:15-16:25

1.Gjuhë Gjermane

 

2. Gjuhë Fënge

 

3.Gjuhë Italiane

 

4.Edukim Fizik

1-Dt.30.06.2021 ora 08:30-09:00

 

2-Dt.30.06.2021 ora 9:10- 09:35

 

3-Dt.30.06.2021 ora 09:40-10:55

 

4.Dt.30.06.2021 ora 11:00- 16: 20

1.Matematikë

 

2.Matematikë Informatikë 

      

3.Informatikë

 

4.Fizikë

 

5.Matematikë Fizikë

 

6. Biologji

 

7.  Bio-Kimi

 

8.Kimi

1.Dt.01.07.2021 ora 08:30-10:00

 

2.Dt .01.07.2021 ora 10:10-10:20

 

3.Dt 01.07.2021 ora 10:25-10:40

 

4.Dt 01.07.2021 ora 10:45-11:25

 

5.Dt.01.07.2021 ora 11:30

 

6.Dt.01.07.2021 ora 11:35- 12:50

 

7.Dt.01.07.2021 ora 13:00-13:25

 

8.Dt .01.07.2021 ora 13:30-14:20

 1.Art Pamor

  

2.Pedagogji Muzikore

 

1.Dt.02.07.2021ora 08:30-10:25

 

2. Dt.02.07.2021 ora 10:30 -10:50

3.Histori

 

4.Histori – Gjeografi

 

5.Gjeografi

3. Dt.05.07.2021 ora   08:30-11:00

 

4.Dt 05.07.2021 ora 11:10-11:50

 

5.Dt 05.07.2021 ora 12:00:14:30