SQARIM MBI PIKËT E KONVERTUARA TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR

Në bazë të pikës 8/2/b të udhëzimit nr.15, datë 06.06.2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.12, datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”, sqarohet si më poshtë vijon: Teza e testimit të informatizuar përmban 50 pyetje, përgjigjet e sakta të të cilave vlerësohen me 100 për qind që konvertohen maksimalisht në 80 pikë, sipas tabelës bashkëlidhur në këtë udhëzim të cilin e gjeni në linkun: 

 

UDHËZIM NR. 15, DATË 06.06.2019 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 12, DATË 27.02.2018 “PËR ORGANIZIMIN E TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË KANDIDATËVE PËR T’U PUNËSUAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR” - Ministria

 

REZULTATET PARAPRAKE PORTAL 2022 Tirane