VENDE TE LIRA PUNE 08.09.2022

VENDE TE LIRA PUNE  11.09.2022

VENDETE LIRA PUNE 12.09.2022

VENDE TE LIRA PUNE 13.09.2022

VENDE TE LIRA PUNE 14.09.2022

VENDE TE LIRA PUNE 20.09.2022

VENDE TE LIRA PUNE 21.09.2022

VENDE TE LIRA PUNE 28.09.2022

VENDE TE LIRA PUNE 03.10.2022

VENDE TE LIRA PUNE 04.10.2022

VENDE TE LIRA PUNE 06.10.2022

VENDE TE LIRA PUNE 07.10.2022

VENDE TE LIRA PUNE 08.10.2022

VENDE TE LIRA PUNE 12.10.2022

VENDE TE LIRA PUNE 14.10.2022

VENDE TE LIRA PUNE 17.10.2022

VENDE TE LIRA PUNE 19.10.2022

VENDE TE LIRA PUNE 21.10.2022

VENDE TE LIRA PUNE 28.10.2022

VENDE TE LIRA PUNE 01.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 03.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 09.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 10.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 14.11.2022

 VENDE TE LIRA PUNE 15.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 16.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 18.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 21.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 22.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 23.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 24.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 25.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 30.11.2022

VENDE TE LIRA PUNE 01.12.2022

VENDE TE LIRA PUNE 02.12.2022

VENDE TE LIRA PUNE 05.12.2022

VENDE TE LIRA PUNE 06.12.2022

VENDE TE LIRA PUNE 07.12.2022

VENDE TE LIRA PUNE 09.12.2022

VENDE TE LIRA PUNE 12.12.2022

VENDE TE LIRA PUNE 13.12.2022

VENDE TE LIRA PUNE 20.12.2022

VENDE TE LIRA PUNE 21.12.2022

VENDE TE LIRA PUNE 22.12.2022

VENDE TE LIRA PUNE 23.12.2022

VENDE TE LIRA PUNE 04.01.2023
VENDE TE LIRA PUNE 06.01.2023

VENDE TE LIRA PUNE 08.01.2023

VENDE TE LIRA PUNE 10.01.2023

VENDE TE LIRA PUNE 13.01.2023

VENDE TE LIRA PUNE 16.01.2023

VENDE TE LIRA PUNE 18.01.2023

VENDE TE LIRA PUNE 19.01.2023

VENDE TE LIRA PUNE 20.01.2023

VENDE TE LIRA PUNE 25.01.2023

VENDE TE LIRA PUNE 26.01.2023

VENDE TE LIRA PUNE 27.01.2023

 VENDE TE LIRA PUNE 30.01.2023

VENDE TE LIRA PUNE 31.01.2023

VENDE TE LIRA PUNE 02.02.2023

VENDE TE LIRA PUNE 03.02.2023

VENDE TE LIRA PUNE 06.02.2023

VENDE TE LIRA PUNE 07.02.2023

VENDE TE LIRA PUNE 08.02.2023

VENDE TE LIRA PUNE 10.02.2023

VENDE TE LIRA PUNE 16.02.2023

VENDE TE LIRA PUNE 20.02.2023

VENDE TE LIRA PUNE 21.02.2023

VENDE TE LIRA PUNE 22.02.2023

VENDE TE LIRA PUNE 23.02.2023

VENDE TE LIRA PUNE 24.02.2023

VENDE TE LIRA PUNE 01.03.2023

VENDE TE LITA PUNE 03.03.2023

VENDE TE LIRA PUNE 06.03.2023

VENDE TE LIRA PUNE 09.03.2023

VENDE TE LIRA PUNE 10.03.2023

VENDE TE LIRA PUNE 13.03.2023

VENDE TE LIRA PUNE 16.03.2023

VENDE TE LIRA PUNE 21.03.2023

VENDE TE LIRA PUNE 24.03.2023

VENDE TE LIRA PUNE 27.03.2023

VENDE TE LIRA PUNE 30.03.2023

VENDE TE LIRA PUNE 03.04.2023

VENDE TE LIRA PUNE 07.04.2023

VENDE TE LIRA PUNE 11.04.2023

VENDE TE LIRA PUNE 13.04.2023

VENDE TE LIRA PUNE 14.04.2023

VENDE TE LIRA PUNE 20.04.2023

VENDE TE LIRA PUNE 02.05.2023

VENDE TE LIRA PUNE 05.05.2023

VENDE TE LIRA PUNE 08.05.2023

VENDE TE LIRA PUNE 10.05.2023

VENDE TE LIRA PUNE 15.05.2023

VENDE TE LIRA PUNE 18.05.2023

VENDE TE LIRA PUNE 22.05.2023

VENDE TE LIRA PUNE 26.05.2023

 

 

 

SQARIM MBI PIKËT E KONVERTUARA TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR

Në bazë të pikës 8/2/b të udhëzimit nr.15, datë 06.06.2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.12, datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”, sqarohet si më poshtë vijon: Teza e testimit të informatizuar përmban 50 pyetje, përgjigjet e sakta të të cilave vlerësohen me 100 për qind që konvertohen maksimalisht në 80 pikë, sipas tabelës bashkëlidhur në këtë udhëzim të cilin e gjeni në linkun: 

 

UDHËZIM NR. 15, DATË 06.06.2019 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 12, DATË 27.02.2018 “PËR ORGANIZIMIN E TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË KANDIDATËVE PËR T’U PUNËSUAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR” - Ministria

 

LISTA PERFUNDIMTARE PORTALI MESUES PER SHQIPERINE 2022-2023 ZVA TIRANE