Njoftim për ditën dhe oraret e përcaktuara për zhvillimin e procedurës për lëvizjet paralele me dëshirë dhe të detyruara sipas profileve.

 

zbatim të përcaktimeve të Udhëzimit të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Nr.12, datë 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, të shkresës Nr.4426, datë 12.08.2021 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, referuar numrit të madh të aplikimeve për lëvije paralele me dëshirë për cdo profil, Zyra Vendore Arsimore Tiranë ju njofton se procedura e lëvizjeve paralele me dëshirë dhe të detyruar do të zhvillohet ditën e Martë, datë 07.09.2021 në mjediset (salla e koncerteve) e shkollës artistike “Jordan Misja”, Tiranë, (hyrja nga dera kryesore nga Rruga “Elbasanit”), sipas orareve të mëposhtme, sipas profileve përkatëse : 

1.      Profili “Anglisht”                                                                              Ora 9.00.

2.      Profili “Arsim Fillor”                                                                         Ora 9.30.

3.      Profili “Biologji, Kimi, Bio – Kimi”                                                       Ora 11.00.

4.      Profili “Edukim Fizik”                                                                        Ora 11.30.

5.      Profili “Matematike, Fizike, Mat-Fiz, Mat – Fiz - Inform”                       Ora 12.00.

6.      Profili “Gjuhe - Shqipe”                                                                     Ora 13.00.

7.      Profili “Histori, Gjeografi, Histori – Gjeografi”                                       Ora 14.00.

8.      Profili “Frengjisht”                                                                             Ora 14.45.

9.      Profili “Italisht”                                                                                 Ora 15.00

10.  Profili “Shkenca Sociale”                                                                     Ora 15.15

11.  Profili “Muzike”                                                                                  Ora 15.30.

Mosparaqitja e mësuesve në datën dhe orën e përcaktuar sjell skualifikimin e tyre nga procedura e lëvizjes paralele me dëshirë.