¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DURRËS

ZYRA VENDORE ARSIMORE TIRANË

 

 

 

                                                                                 NJOFTIM

 

 

Të gjithë interesuarit të cilët kanë një diploma në degën e mësuesisë dhe janë të gatshëm të ushtrojnë profesionin e mësuesit, duhet të paraqesin kërkesën tyre bashkë me dosjen profesionale, pranë Zyrës Vendore Arsimore Tiranë.

 

Faleminderit!

 

 

 

Vlerësimi i dosjeve profesionale të  dorëzuara pranë sekretarisë së Zyrës Vendore Arsimore Tiranë nga të gjithë të ineresuarit  cilët kanë një diploma në degën e mësuesisë dhe janë të gatshëm të ushtrojnë profesionin e mësuesit, .